Regulamin zakupów od 25.12.2014

REGULAMIN ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM JAST.PL

Obowiązujący od 2014-12-25

 

STRONY TRANSAKCJI I PRZEDMIOT TRANSAKCJI

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem WWW.JAST.PL, z siedzibą przy ul. Topolowej 19/2, 31-506 Kraków prowadzony przez Janusza Studenckiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Jast Firma Jubilerska Janusz Studencki” wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP : 6790025108, REGON : 350528299, tel. +48 [12] 429 33 70, e-mail : jast@jast.pl [„Sprzedający”] prowadzi sprzedaż detaliczną artykułów jubilerskich za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego JAST.PL towarów jest ceną brutto i jest wyrażona w złotych polskich.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Oferty, w tym : cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego JAST.PL, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.Strony związane są treścią Oferty z chwili zawarcia umowy.
 4. Sprzedający oświadcza, że towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego JAST.PL są fabrycznie nowe.
 5. Sprzedający ma obowiązek dostarczenia Kupującemu towaru niewadliwego.
 6. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

TRANSAKCJA

 1. Zamówienia w sklepie internetowym JAST.PL można dokonywać:
  1. poprzez stronę internetową sklepu www.jast.pl – wypełniając formularz na stronie sklepu;
  2. za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail pod adresem jast@jast.pl;
  3. telefonicznie, pod nr +48 [12] 429 33 70.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu email oraz telefonu kontaktowego.
 3. Informacje znajdujące się na stronie internetowej sklepu JAST.PL nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Kupujący składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru, która, dla dojścia umowy do skutku, musi zostać zaakceptowana przez Sprzedającego.
 4. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [Dz.U. z 2014 r. poz. 827] Kupujący będący konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie zakupionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie towaru.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia [na przykład pismo wysłane pocztą na adres Sprzedającego, lub pocztą elektroniczną].
 4. W celu odstąpienia od umowy Kupujący może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [Dz.U. z 2014 r. poz. 827]. Skorzystanie z formularza nie jest obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 i 2 powyżej.
 6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą.
 7. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedający zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy [z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego], niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrot płatności następuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyrazi wyraźną zgodę na inny sposób zwrotu; w każdym przypadku Kupujący nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował Kupującemu, że sam odbierze od niego sprzedany towar, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. W przypadku odstąpienia od umowy Kupujący ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 10. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 12. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży nie przysługuje Kupującemu będącemu konsumentem w przypadku gdy zakupiony towar stanowi rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

PŁATNOŚĆ

 1. W sklepie JAST.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  1. Przelew na konto bankowe Sprzedającego – przelewając pieniądze bezpośrednio na konto 75 8589 0006 0000 0017 4310 0001. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu konta Sprzedającego.
  2. Płatność za pobraniem – procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy.
  3. Płatność gotówką w kasie – dotyczy zamówień odbieranych bezpośrednio w sklepie JAST.PL przy ul. Topolowej 19/2, 31-506 Kraków, w którym Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie jego odbioru.
  4. Płatności.pl – płatności są realizowane za pośrednictwem serwisu PayU.
 2. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego [w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego].
 3. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu.

DOSTAWA

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku gdy miejscem dostawy towaru jest miejscowość poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamówienie jest realizowane po uprzednim telefonicznym, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, uzgodnieniu warunków jego realizacji.
 2. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych.
 3. W przypadku indywidualnych zamówień, czas jego realizacji, uzgadniany jest z Kupującym.
 4. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką kurierską.
 5. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej lub nadania przesyłki pocztowej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie informacji elektronicznej na konto e-mail podane przy okazji składania zamówienia.
 6. Kupujący może również odebrać zamówiony towar osobiście w sklepie JAST.PL przy ul. Topolowej 19, 31-506 Kraków, po uprzednim poinformowaniu Sprzedającego, że towar będzie odebrany osobiście.
 7. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący.
 8. Przy zakupie towaru o wartości powyżej 1000 zł (jeden tysiąc złotych), koszt dostawy pokrywa Sprzedający.
 9. Kupujący powinien ocenić stan towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera lub listonosza i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności Kuriera lub listonosza sporządzić protokół reklamacyjny (druk tego protokołu zobowiązany jest posiadać kurier/listonosz), zawierający opis uszkodzenia. Reklamowany towar, należy wraz z rachunkiem sprzedaży zwrócić Kurierowi/Listonoszowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Zwrócony towar zostanie wymieniony na nowy, a nowa przesyłka zostanie wysłana na koszt Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w rozdziale „Reklamacje”.
 10. Uprawnienie przewidziane w pkt 8, nie narusza uprawnień Kupującego będącego konsumentem przewidzianych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [Dz.U. z 2014 r. poz. 827] oraz ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.], które konsument może realizować niezależnie od uregulowań pkt 8.
 11. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.

REKLAMACJE

 1. Jeżeli po odebraniu towaru Kupujący stwierdzi, że towar posiada wady, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację.
 2. Sprzedający jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.
 3. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 4. Jeżeli Kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego.
 5. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Jeżeli sprzedany towar ma wadę, Kupujący może żądać wymiany towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 7. Sprzedający jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.
 8. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową towaru wadliwego w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę sprzedanego towaru.
 9. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar do siedziby Sprzedającego.
 10. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności kuriera/listonosza z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia z jednoczesnym opisem tych uszkodzeń.
 11. Sprzedający odpowiada za wady towaru jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od daty wydania towaru Kupującemu będącemu konsumentem, zgodnie z art. 568 § 1 ustawy Kodeks cywilny [Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.].Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu.
 12. Szczegółowe zasady realizacji przez Kupujących będących uprawnień z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową określa ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz.U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.].

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym JAST.PL jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę „Jast Firma Jubilerska Janusz Studencki” danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.].
 2. Sprzedający informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane jedynie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia oraz do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.
 3. Kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny [Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.], ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta [Dz.U. z 2014 r. poz. 827] oraz innych właściwych ustaw.
 5. Niniejszy Regulamin nie ma zastosowania do umów zawieranych w siedzibie Sprzedającego, tj. bez wykorzystania środków porozumiewania się na odległość.
 6. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.jast.pl.
 7. Niniejszy Regulamin znajduje zastosowanie do umów zawieranych po dniu 24 grudnia 2014 r. W zakresie umów zawartych przed 25 grudnia 2014 r. zastosowanie znajduje regulamin dotychczasowy.